
HSP
André Bongers niet weten als levenshouding ?
foto: Vera Seppion
Een van de Boeddha overgenomen maatstaven. KĀLĀMA SUTTA ‘Ik zeg jullie dat jullie niet moeten afgaan op wat je vaak hoort, noch op traditie noch op geruchten noch op heilige geschriften. Hoed je voor vermoedens of axioma’s, mooi klinkende argumenten of een vooroordeel. Let niet alleen op deskundigheid of ga niet alleen af op de notie ‘de monnik is onze leraar’. Kalamas, wanneer jullie zelf weten dat zekere dingen slecht zijn, verwijtbaar, veroordeeld door de wijzen en leidend naar kwaad en kwaal, laat ze dan los.’ ‘Kalamas, wanneer jullie zelf weten dat deze zaken geen kwaad kunnen, dat zij worden geprezen en in acht worden genomen door de wijzen, aanvaard ze en blijf er trouw aan.’ Afwezigheid van hebzucht, haat en waanvoorstellingen. ‘Wat denken jullie, Kalamas. Zal iemand die zich niet overgeeft aan hebzucht, die niet doodt, die niet steelt, die geen overspel pleegt en niet liegt en die anderen aanspoort hetzelfde te doen, zal die niet bijdragen aan zijn voorspoed en geluk?’ ‘Zeker, heer.’ ‘Wat denken jullie, Kalamas? Zal de afwezigheid van haat niet bijdragen aan iemands voorspoed en geluk?’ ‘Zeker, heer.’ ‘Wat denken jullie, Kalamas? Zal de afwezigheid van verkeerde voorstellingen niet bijdragen aan iemands voorspoed en geluk?’ ‘Zeker, heer.’ ‘En zo, Kalamas, leeft een edel mens zonder verlangen, zonder boosheid, zonder verwarring, altijd oplettend en aandachtig. Met een geest vol liefdevolle vriendelijkheid, verheven en uitgestrekt over de hele wereld. Met een geest vol mededogen en gelijkmoedigheid, de gehele wereld omvattend.’ http://www.suttas.net/
Over André Bongers kunnen we kort zijn. Studeren lag hem wel, maar hij kon het niet en dus moest hij zonder enig diploma op zoek naar werk. Na enkele jaren omzwerving in het administratieve landschap belandde hij - om den brode gedreven - in de banksector waar hij een onvolledige loopbaan afwerkte. Zijn vaders dood was het signaal om er voortijdig de brui aan te geven. Toen in 2006 zijn vriend en kunstenaar Leo Dutoy aan longkanker overleed, besloot hij een website voor diens nagedachtenis op te starten. Dat werd Het Stille Pand, waarvan de naam ontleend is aan de stille eenzaamheid in diverse ziekenhuizen en revalidatiecentra waar Leo zijn dood tegemoet ging. Zijn 3 jaar durende aftakeling verscheen voor het eerst als persoonlijk dagboek ‘Het Stille Pand‘ op een Nederlandse chatroom. Ik benut dit gedeelte op Het Stille Pand om uiting te geven aan mijn onderzoek naar meditatie, psychologie, filosofie en de toepassing ervan in het dagelijkse leven.
Een methode die mij tot rust en de juiste meditatieve stemming brengt. AUTOGENE TRAINING De autogene training hebben we te danken aan prof. Johannes Heinrich Schultz (1884 - 1970), die deze methode rond de jaren 1908-1912 ontwikkelde. In het kort komt zijn methode erop neer dat je met fysiologische concentratie oefening lichaam en geest in een toestand van verdiepte rust en ontspanning brengt. In de autogene training gaat men ervan uit dat de mens niet uit twee gescheiden delen, het aardse lichaam en de ziel of geest, bestaat, maar dat hij een met leven begiftigd wezen is. Autogene training gaat over de ontwikkeling van een aantal vermogens die we al in ons hebben en waar men doelgericht mee om kan gaan. https://www.inter-fysio.nl/autogene-training/
Gedurende de twee laatste levensjaren van mijn moeder in een home bestudeerde ik Roberto Assagioli’s Psychosynthese. PSYCHOSYNTHESE Psychosynthese is een door de Italiaanse Joodse psychiater Roberto Assagioli (1888-1974) ontwikkelde methode voor zelfkennis en ontwikkeling van creatieve kwaliteiten. Het wordt vaak beschouwd als een psychologie die het spirituele insluit. Assagioli's oorspronkelijke theorie en praktijk wordt overal ter wereld voortdurend aangepast en bijgeschaafd. Zie het als een soort levenshouding, een streven naar integratie en synthese op ieder gebied; als een serie activiteiten, die deze synthese tot doel hebben. Niemand kan pretenderen, de enig ware vertegenwoordiger te zijn; er is dan ook geen organisatie die het uiteindelijke toezicht heeft. Het essentiële doel van psychosynthese is mensen te helpen hun ware spirituele aard te ontdekken en deze tot expressie te brengen in het dagelijks leven. Dit zal leiden tot een grotere harmonie - synthese - in de mens en in het collectief waarbinnen hij of zij functioneert. Psychosynthese gaat uit van een spiritueel mensbeeld en wordt wel de "psychologie met een ziel" genoemd - de nadruk ligt op intuïtie, inspiratie en creativiteit, verbonden met het grotere, het hogere. Psychosynthese streeft naar zelfverwezenlijking; het realiseren van ons potentieel, het ontdekken van onze ware spirituele aard en het harmonieus functioneren in onze hedendaagse wereld en biedt ons de mogelijkheid meer over onszelf (ons wezenlijke Zelf) te leren kennen, zodat we beter in staat zijn te zijn zoals we willen zijn. De eerste stap is het beter leren kennen van onze bewuste en onderbewuste processen. Assagioli spreekt over verschillende elementen van onze persoonlijkheid (subpersonen) die ons beheersen. Alleen wanneer wij "bezit nemen" van deze elementen, kunnen we ze leren beheersen en controleren. De bewustwording van het "echte Zelf", het tot eenheid leidende centrum, achter deze elementen, is de volgende stap naar de uiteindelijke psychosynthese, waarbij rondom dit centrum de ware persoonlijkheid ontstaat. Door middel van geleide fantasieën (visualisaties) wordt contact gemaakt met het onderbewuste. Daarbij krijgt de Wil een belangrijke plaats, want elke keuze die we maken, of beslissing die we nemen is een wilsdaad. Onze wilskracht is de dynamische energie die, als we bewust contact met haar maken, ons het vermogen geeft te zijn, te doen en te worden wat we willen. Over Psychosynthese: Instituut voor Psychosynthese (Nederland), met gratis e-boeken. Kenneth Sorensen, Psychosynthese website met o.a. Engelstalige interviews. Piero Ferrucci
Roberto Assagioli
Johannes Heinrich Schultz
Op zoek naar “God “en lang voor ik in Antwerpen de lezing “De vinger die naar de maan wijst” van filosoof Ulrich Libbrecht bijwoonde, maakte ik a.d.h.v. de Winkler Prins Encyclopedie een vergelijkende studie van de wereldgodsdiensten en andere spirituele bewegingen. Het zoeken is voorbij, de studie is gebleven. COMPARATIEVE FILOSOFIE Trekt filosofie zich niet al te vaak terug binnen de veilige grenzen van ons westers wereldbeeld? Wordt het niet tijd dat wij de anderen leren begrijpen of dat we ons door hen laten inspireren? Elke filosofie en spiritualiteit is immers deel van de totale menselijke traditie en daardoor in principe toegankelijk voor ons. Als oriëntalist vertrouwd met oosterse denkwijzen ontwierp prof. dr. U. Libbrecht (1928-2017) een driedimensioneel filosofisch model waarin de principes rationaliteit, mysticiteit en naturaliteit een belangrijke rol spelen. De door hem bedachte comparatieve filosofie streeft naar een harmonie van deze drie elementen en maakt gebruik van elkaar aanvullende inzichten van belangrijke niet-westerse filosofische tradities die zich ontwikkeld hebben in China, India, Afrika, bij de indianen, in de islam en in het Jodendom. Zo poogde hij de dualistische en logistische tendensen van het westerse denken te boven te komen en voorwaarden te scheppen die vergelijking mogelijk maken. De droom die erdoorheen schemert, is een wereldfilosofie die alle waardevolle elementen integreert, die leidt tot nieuwe perspectieven op zingeving, tot oprechte interesse en verzoening en uiteindelijk tot een 'nieuwe mens'. Kan de comparatieve filosofie de verschillende filosofieën in een metamodel integreren? Ulrich Libbrecht School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen